Ema Sihtkapital

Ema Sihtkapital

EMA Sihtkapital, millest ühendused saavad finantse oma tegevuse elluviimiseks, kas Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsiooni nõukogu poolt kinnitatud kriteeriumide alusel või lähtudes nende esitatavatest tegevuskavadest. EMA sihtkapitali aluseks on EMA kui rahvusvähemuste katusorganisatsiooni arengukavad ja liikmesüehnduste strateegiad või muud valdkondlikud prioriteedid.

EMA Sihtkapitali eesmärkide ja prioriteetide elluviimist toetavate piirkondlike ja kohaliku tasandi projektide läbiviimine vastavalt EMA nõukogu määratud aastaprioriteedile.

EMA Sihtkapitali eesmärgid:
• võimaldab ühendusele parema suutlikkuse tulemusel käivitada vajalike projekte
• tugevdada ühenduste majanduslikku jätkusutlikkust
• soodustab omavahelise koostööd
• võimaldab ühendustel osaleda rahvusvahelistel üritustel võrdväärsetena teistega
• edendab rahvusvahelist koostööd ja toob täiendavat kompetentsi

EMA Sihtkapitali töökorraldus

Valikukriteeriumiteks on organisatsiooni senine rahastamine, tegevus ja saavutused, partnerlussuhted, taotluse tehniline kvaliteet, organisatsiooni professionaalsus, usaldusväärsus, juhtimisalane ja finantsiline pädevus, võime saada projektile lisaraha teistest allikatest.

Otsustamine toimub ühtsetel põhimõtetel ja 2 korda aastas vastvalt kinnitatud kuupäevadele.

Taotlemine käib taolusvormi alusel, mis on kättesaadav webil.